Lời kêu gọi “Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi vì hòa bình”

Lời kêu gọi “Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi vì hòa bình”

Một triệu trẻ em của hơn 80 quốc gia sẽ liên kết với nhau trong cầu nguyện vào ngày 18/10 này trong chương trình “Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi”.
Cha Piô Năm Dấu đã từng nói “Nếu một triệu trẻ em đọc kinh Mân côi, thế giới sẽ thay đổi”.
Năm nay, chương trình mời gọi chúng ta đặc biệt nhớ tới các linh mục đã bị giết và nhất là những vị đã bị bắt cóc. Chúng ta nhớ đến các ngài trong lời cầu nguyện, và biết ơn về chứng tá đức tin can đảm của các ngài. Chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt theo tinh thần của tháng truyền giáo ngoại thường này nhé. Xin cho hoà bình và công lý được tỏ hiện trên đất nước của chúng ta, tại các đất nước đau khổ và trên toàn thế giới.

Vatican News

Lời kêu gọi "Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi vì hòa bình"Một triệu trẻ em của hơn 80 quốc gia sẽ liên kết với nhau trong cầu nguyện vào ngày 18/10 này trong chương trình “Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi”. Cha Piô Năm Dấu đã từng nói "Nếu một triệu trẻ em đọc kinh Mân côi, thế giới sẽ thay đổi". Năm nay, chương trình mời gọi chúng ta đặc biệt nhớ tới các linh mục đã bị giết và nhất là những vị đã bị bắt cóc. Chúng ta nhớ đến các ngài trong lời cầu nguyện, và biết ơn về chứng tá đức tin can đảm của các ngài. Chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt theo tinh thần của tháng truyền giáo ngoại thường này nhé. Xin cho hoà bình và công lý được tỏ hiện trên đất nước của chúng ta, tại các đất nước đau khổ và trên toàn thế giới. Vatican News

Posted by Anh Nguyen on Friday, October 18, 2019

Related posts